Πάτρα: Την Πέμπτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου- Δια περιφοράς

Σας καλούμε σε δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του αριθ. 55/11-3-2020 ΦΕΚ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», που θα πραγματοποίηθεί την 26 η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 11 το πρωί, με τα

παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης κατολισθήσεων 2019 του Δήμου Πατρέων», εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 161.229,70 € (πλέον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης εγκεκριμένου ταφολογίου στο χώρο των κοινοταφίων στο Β΄ Δημοτικό Κοιμητήριο (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής α.α.).

3. Έγκριση Συμμετοχής στο εγκεκριμένο έργο “ Building smart governance to manage flooding risk of river communities) Ακρωνύμιο: SMARTRIVER (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

4. Καθορισμός κωδικού του προϋπολογισμού έτους 2020 ως δεκτικός στην έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής που αφορά σε έξοδα συμμετοχής σε εκδηλώσεις, συνέδρια, συναντήσεις (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).

5. Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2 ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Αρκτικό Τομέα 2017» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

6. Έγκριση 1 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων στον Ανατολικό Τομέα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

7. Έγκριση 4 ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση κουφωμάτων σχολικών μονάδων 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

8. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής Κοινοτήτων του Δήμου Πατρέων και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

9. Αντικατάσταση τακτικού μέλους κ. Καπρούλια Απόστολου και αναπληρωματικού μέλους κ. Τζανόπουλου Γεωργίου στη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

10. Συγκρότηση εκ νέου της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμμαματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

11. Συγκρότηση εκ νέου της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμμαματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την ψηφιοποίηση συλλογών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: Ανακατασκευή οδών και πεζοδρομίων Κεντρικών και Αρκτικών περιοχών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

13. Ανασυγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο: «Δίκτυο όμβριων και κατασκευή οδού Καποδίστρια στο Κ. Καστρίτσι» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση 10 ου Γενικού Λυκείου Πατρών», του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

15. Έγκριση του από 22-1-2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ετήσια υποστήριξη οικονομικής διαχείρισης σε υποδομή G-Cloud για αρχειακή χρήση», από την εταιρεία Neuropublic ΑΕ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

16. Έγκριση του από 7-2-2020 πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση γηπέδων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

17. Έγκριση του από 13-1-2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς εγγράφων, δεμάτων εσωτερικού εξωτερικού Δήμου Πατρέων και του από 11-3-2020 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων για βελτιώσεις και συντηρήσεις χαλικοστρωμένων κλπ. οδών Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE