Θεσμικές παρεμβάσεις στο Εργασιακό Περιβάλλον

Για να υπάρξει ευημερία της ελληνικής κοινωνίας είναι απαραίτητο να διευρύνει και να βελτιώσει το εργασιακό περιβάλλον της. Με τον τρόπο αυτό, μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού θα συμμετέχει στην απασχόληση, αντί να μένει οικονομικά ανενεργό ή άνεργο. Παράλληλα θα ενισχυθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης των εργαζομένων, μέσα από την ανάπτυξη των καινοτομιών, των δεξιοτήτων και των συγχρόνων επιλογών διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού.

Κατά συνέπεια πρέπει να επεκταθεί η παραγωγική βάση των επιχειρήσεων και να καταστούν, περισσότερο παραγωγικές και ανταγωνιστικές.

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η ευημερία της ελληνικής κοινωνίας συνδέεται με την επέκταση και υποστήριξη των επιχειρήσεων στους παραγωγικούς και εξαγωγικούς κλάδους, οι οποίοι συμβάλλουν στην δημιουργία αξίας, στην αύξηση των εξαγωγών στην δημιουργία καλυτέρων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και μέσης και υψηλής ειδίκευσης.

Ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων για την βελτίωση και του εργασιακού περιβάλλοντος, προϋποθέτει κυρίως, αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα επίπεδα και λόγω της αλματώδους εξέλιξης των τεχνολογιών, δεν απαιτεί επενδύσεις ιδιαίτερα υψηλού κόστους όπως ενδεχομένως συνέβαινε στο παρελθόν.

Οι επιχειρήσεις που ήδη εφαρμόζουν τα κατάλληλα πληροφορικά συστήματα, έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις έναντι των υπολοίπων επιχειρήσεων και καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

Για να το διατηρήσουν όμως αυτό, πρέπει να παραμένουν ελκυστικές στην αγορά εργασίας, να παρέχουν κίνητρα στους εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αμοιβών, ώστε να υπάρχει συμμετοχή στα κέρδη της κάθε επιχειρησιακής παραγωγικής συμμαχίας και διάχυσή τους στην οικονομία.

Οι μισθολογικές παροχές, οι μη μισθολογικές παροχές, η παιδεία και οι δεξιότητες, και η σύγχρονη οργάνωση της εργασίας συνθέτουν τις κρίσιμες όψεις του εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Η ευελιξία και η καινοτομία είναι προϋποθέσεις διάρκειας και αναπαραγωγής του.

Ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να μην παρεμποδίζει την ευελιξία και την καινοτομία στην οργάνωση της εργασίας και να μην τιμωρεί υπερφορολογώντας την παραγωγική εργασία είναι δύο από τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ώστε να διευθυνθεί και το εργασιακό περιβάλλον στη χώρα και να τεθεί σε διαδικασία διαρκών βελτιώσεων.

Εθνικός στόχος πρέπει να είναι, οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν καλύτερη εσωτερική οργάνωση, πληρέστερη ενημέρωση για τις αγορές, με επαρκή στοιχεία για το πολιτικό και οικονομικό ρίσκο, τις καταναλωτικές τάσεις, τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, τους πιθανούς ανταγωνιστές και προπάντων να αποκτήσουν ευκαιρίες δικτύωσης με δυνητικούς πελάτες στις αγορές του εξωτερικού.

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE