Στα μέσα Νοεμβρίου αναμένεται να βγει πρόγραμμα του Οργανισμού για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 55 έως 67 ετών.

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

 

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και µη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου µε ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

 

Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ηµερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.

 

Στο μισθολογικό και µη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη .

 

Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα μήνες µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει η δικαιούχος επιχείρηση εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης.

 

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του Δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

 

Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55-67 ετών που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον άνω των δώδεκα μηνών.

 

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει:

 

Να είναι μακροχρόνια εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, ηλικίας 55-67 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 67ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα) κατά την υπόδειξη τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.

 

Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο ΑΣΔ.

Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).

  Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη με τίτλο “Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας”.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα που έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020, και υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”.

 

Η Πράξη αφορά σε υπηρεσίες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και στην υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 50 έως 120 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 7.000 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας. 

 

Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής, Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

 

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι τα εξής:

Ειδικός σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Βασικό Επίπεδο)

 

Ειδικός σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών (Προχωρημένο Επίπεδο)

 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου / e-commerce (Βασικό Επίπεδο)

 

Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου / e-commerce (Προχωρημένο Επίπεδο)

 

Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων Social Media Marketing

 

Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας*. 

 

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

 

*Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

 

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη ως ωφελουμένων, λήγει την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2019.

 

 

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε  https://089.esee.gr/p/m/aitisi/el–GR.

 

 Πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο Φαίδων Στράτος, γιος του ιδρυτή της Πειραϊκής Πατραϊκής. Ήταν πατέρας της Δανάης Στράτου, συζύγου του Γιάνη Βαρουφάκη.

 

Γεννημένος στην Αθήνα το 1933, ο Φαίδωνας Στράτος περιγράφεται ως ένας ανήσυχος και ικανός βιομήχανος, με μεγάλη πείρα στο επιχειρείν και πλούσιο βιογραφικό: είχε διατελέσει μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, αλλά και της Τράπεζας Πειραιώς, κατείχε μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το INSEAD, ενώ ήταν απόφοιτος από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ.

 

Ενεργός στην πολιτική, από τεχνοκρατική τουλάχιστον σκοπιά, αφού ήταν παρών στη δημιουργία του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής (1975-1985), είχε οργανώσει τα πρώτα συνέδρια και σε άρθρα του τότε είχε επισημάνει την έντονη η αίσθηση του «καινούριου που έρχεται». Ήταν μάλιστα ο άνθρωπος που έκανε τις πρώτες δημοσκοπήσεις, όταν μαζί με τον Λέοντα Λούη είχε ιδρύσει το Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Επιμορφώσεως (ΚΠΕΕ). Ο ίδιος δήλωνε τότε ότι ήταν φιλελεύθεροι και όχι παραδοσιακοί δεξιοί και πως έκλιναν προς το Κέντρο. Είχε επίσης συμβάλει και στην εκπαίδευση, κυρίως μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων, με όραμα να εκπαιδεύσει τα στελέχη των επιχειρήσεων.

 

Την βιομηχανία Πειραϊκή Πατραϊκή είχε ιδρύσει ο πατέρας του, Σταμούλης Στράτος, με τον Χριστόφορο Κατσάμπα και το 1919 τέθηκαν οι απαρχές με την ίδρυση της ομόρρυθμης Πατραϊκής Εμποροβιομηχανικής Εταιρείας για την παρασκευή καλτσών και τη βαφή και πώληση νημάτων με πρώτη ύλη αρχικά από το εξωτερικό. Την ιστορία της μπορεί κάποιος να την χαρακτηρίσει ρομαντική, αλλά και πολυτάραχη. Οι δύο φίλοι ξεκίνησαν από τα χωριά τους «με τα τσαρούχια», όπως είχε αναφέρει ο κ. Στράτος. Γνωρίστηκαν ως υπάλληλοι και συμφώνησαν να ξεκινήσουν μαζί το νέο τους όνειρο. Προσφωνούσε ο ένας τον άλλον «αδελφέ» και τις διαφωνίες τους τις έλυναν αμέσως χωρίς να χάνουν χρόνο και να δημιουργούνται πικρίες.

 

Στην πορεία, βέβαια, ο Στράτος ασχολήθηκε με τις θυγατρικές εταιρείες παραμένοντας εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Πειραϊκής-Πατραϊκής ενώ ο αδελφός του Ιάσων ανέλαβε τη διεύθυνση της βιομηχανίας. Στην περίοδο της ακμής της, η εταιρεία μετρούσε εννέα εργοστάσια στην Ελλάδα, ενώ απασχολούσε περισσότερους από 7.000 υπαλλήλους. Αυτή ήταν η λειτουργία της μέχρι το 1980, οπότε και κρατικοποιήθηκε επί κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου για να γλιτώσει τη χρεοκοπία. Ο ίδιος, όμως, αρκετές φορές αρνήθηκε αυτόν τον όρο, εξαπολύοντας βολές κατά του τότε ΠΑΣΟΚ χρεώνοντάς του τη μεγάλη ευθύνη της διάλυσης της βιομηχανίας στην Ελλάδα, λόγω των συστηματικών ελεγκτικών παρεμβάσεων του κράτους. Όσο για την εταιρεία του, δήλωνε ότι η αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου που της επέβαλε είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της πλειοψηφίας.

 

Από το 2006 έως το 2013 που έκλεισε και τα 80 του χρόνια, ανέλαβε πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ), μιας ομάδας ιδιωτών με στόχο να συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπαίδευση. Δεν έπαψε να παρεμβαίνει, ωστόσο στην πολιτική και οικονομική σκηνή, όπως για παράδειγμα, με το άρθρο του στην Εστία (13/6/2012) όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η μονομερής καταγγελία του Μνημονίου θα μας οδηγούσε σχεδόν μαθηματικά, σε μία σταδιακή εάν όχι απότομη έξοδο από την Ευρωζώνη και μοιραίως, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον και από την Ευρώπη, με όλες τις συνέπειες ενός απομονωτισμού που έχει αρκούντως αναλυθεί.

 

 

 

1933

Γεννιέται στην Αθήνα.

 

1961-62

Μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων από το INSEAD. Προηγουμένως έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Τμήμα της ΑΣΟΕΕ.

 

1965-1984

Εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Πειραϊκής-Πατραϊκής.

 

1975-1985

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

 

1980-1984

Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

 

1982-1989

Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτικής Ερεύνης και Επιμορφώσεως (ΚΠΕΕ).

 

1983-1988

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

 

1990-93

Μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας Πειραιώς.

 

1995-2004

Πρόεδρος της Ενωσης Φίλων Ακροπόλεως.

 

2006-2013

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ).

 Με ευρεία πλειοψηφία (ΝΔ και ΚΙΝΑΛ) ψηφίστηκε επί της αρχής στην αρμόδια κοινοβουλευτική Επιτροπή το «αντικαπνιστικό νομοσχέδιο» του υπουργείου Υγείας.

Περιλαμβάνει μέτρα για την αναβάθμιση του ΕΚΑΒ - ΕΚΕΠΥ και προβλέπει τη σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού και άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας», καταψήφισε επί της αρχής ο ΣΥΡΙΖΑ και υπερψήφισε τα άρθρα περί του αντικαπνιστικού νόμου και για ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ. Το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση, επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Το ΜεΡΑ25 καταψήφισε το ν/σ επί της αρχής.Η συζήτηση στην Επιτροπή ολοκληρώνεται σήμερα, με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια να προβαίνει σε νομοτεχνικές βελτιώσεις σε άρθρα του σχεδίου νόμου κάνοντας δεκτές παρατηρήσεις των κομμάτων.

«Ετοιμάζεται τριψήφιο νούμερο καταγγελιών για τους θεριακλήδες» Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας πρόσφατα μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ είχε τονίσει ότι σχεδιάζεται τριψήφιο νούμερο καταγγελιών για τους θεριακλήδες.

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Οκτώβρη 2019 και ώρα 17.30 στην αίθουσα του Σώματος, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Η υπόγεια διέλευση από τον αστικό ιστό της πόλης της νέας σιδηροδρομικής γραμμής (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

2. Η κατασκευή του έργου της νέας οδού Πατρών - Πύργου και η νότια χάραξη (εισηγητής κ. Δήμαρχος).

3. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης (ΠΣ) μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Πατρέων για την Πράξη: «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ιερά Μονή Ομπλού», έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης, εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ΠΣ (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.Δ/ντής).

4. 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα, της πτέρυγας και του αίθριου του πρώην Δημοτικού Νοσοκομείου Πατρών, που βρίσκεται στην Πάτρα, επί της οδού Κορύλλου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για την υλοποίηση εκδηλώσεων και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου(εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

5. 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα του ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος 110 στην Πάτρα, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για τη στέγαση και λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

6. 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα του ακινήτου του πρώην Αρχαιολογικού Μουσείου, που βρίσκεται επί της οδού Μαιζώνος 42 στην Πάτρα, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για τη στέγαση και λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

7. 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα του ακινήτου, που βρίσκεται στην Πάτρα, επί της οδού Αγίου Διονυσίου αριθμός 12-16, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για τη στέγαση και λειτουργία της Δημοτικής Μουσικής και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

 

8. 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα του Θεάτρου (Θεατράκι Μαρίνας), το οποίο βρίσκεται εντός του βορείου τμήματος της αποχαρακτηρισμένης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πατρών, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων», για χώρο εκδηλώσεων και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

9. 1) Ανάκληση παραχώρησης, της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα του 3 ου ορόφου του κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Φωκαίας 26 στην Πάτρα, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στο ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσηςσύμβασης χρησιδανείου» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

10. 1) Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης άνευ ανταλλάγματος για αόριστο χρονικό διάστημα της αίθουσας ΑΙΓΛΗ στο συγκρότημα VESO MARE, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, στοΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

11. 1) Ανάκληση της δωρεάν παραχώρησης για αόριστο χρονικό διάστημα, της χρήσης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου, ιδιοκτησίας του Δήμου Πατρέων, που βρίσκονται στο Πετρωτό Αχαΐας, στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Πατρέων - Καρναβάλι Πάτρας, για τις λειτουργικές και επισκευαστικές ανάγκες του Καρναβαλικού Εργαστηρίου και 2) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή της λύσης σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

12. Αποδοχή της συμμετοχής στο Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Ι » στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», του έργου με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

13. 1) Καταγγελία του συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Παναγιώτη Δελή για το κατάστημα που βρίσκεται επί της οδού Εγλυκάδος των Πατρών, έναντι ΚΕΤΧ,

λόγω παρέλευσης συμβατικού χρόνου, της νόμιμης διάρκειας και παράτασης της μίσθωσης, και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Πατρέων για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

14. 1) Τροποποίηση του αριθ. 624/4267/29-5-2014 Ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Ιερώνυμου Γιακουμάτου, μισθωτή ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων στην περιοχή Αγίου Διονυσίου και 2) Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού τροποποιητικού συμφωνητικού (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

15. Ορισμός τριών (3) μελών εκτιμητικής επιτροπής, για αγορές υπό του Δήμου κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. έτους 2019 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

16. Ορισμός τριών (3) μελών εκτιμητικής επιτροπής, προσκυρώσεων έτους 2019 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

17. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για συγκρότηση επιτροπών τους λοιπούς μήνες του έτους 2019 και του έτους 2020 για α) Χαρακτηρισμό ενός χώρου ως πολυσύχναστου ή μη και β) Των περιπτώσεων του αριθ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων, (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Α. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια).

18. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Αξιολόγησης Προσφορών, για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων, ως και για την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων, ανηκόντων σε τρίτους, για το χρονικό διάστημα από 1/9/2019 έως 31/12/2019 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – /ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

19. Σύσταση Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων για Εκποίηση, Αγορά, Εκμίσθωση και Μίσθωση από και προς το Δήμο από 1/9/2019 έως 31/12/2019 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).

20. Τροποποίηση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής για την υπηρεσία «Έξυπνες εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του θεματικού τουρισμού ΒΑΑ Δήμου Πατρέων» στο πλαίσιο τηςαντίστοιχης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5033823 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔυτικήΕλλάδα 2014-2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου Δ/ντής).

21. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2018 του Δήμου Πατρέων» της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

22. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ.Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

23. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειώνκαι παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής για την ψηφιοποίηση συλλογών Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής). 24. Διαγραφή οφειλής και τυχόν προσαυξήσεων, του κ. Βδουκάκη Βασιλείου, μισθωτή περιπτέρου στην Οβρυά Πατρών, (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

25. Διαγραφή οφειλών και τυχόν προσαυξήσεων της κας Αλεξάνδρα Ζαβού πρώην μισθώτριας κενωθέντος περιπτέρου (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια).

26. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής για την υπηρεσία «Συντήρηση γηπέδων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

27. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την υπηρεσία «Βελτιώσεις - Συντηρήσεις χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντής).

28. Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη

και περιοδικός επανέλεγχος των δημοτικών ανελκυστήρων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας «Συντήρηση τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων των Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος: Δ/ντής).

 

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE