Πανεπιστήμιο Πατρών: Τρεις προκηρύξεις θέσεων καθηγητών

 Προκηρύσσεται μια θέση καθηγητή στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Οργανικής Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων με γνωστικό αντικείμενο «Βιοχημεία με έμφαση στη Βιοχημεία του Εξωκυττάριου Χώρου».

Επίσης θέση καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Χημεία».

Τέλος, μια θέση καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Χειρουργικού Τομέα με ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Χειρουργική».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE