Πρόσκληση του Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσόστομου για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος

Ἡ Χάρις καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καταξιώνει ἡμᾶς καί πάλιν ἐφέτος νά εὑρισκώμεθα πρό τῶν θυρῶν τῶν κοσμοσωτηρίων καί Παναχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς καί τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως Αὐτοῦ. Ὅθεν προαγόμεθα νά παρακαλέσωμεν
ὑμᾶς ὅπως παραστῆτε:

1. Εἰς τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου καί τήν περιφοράν Αὐτοῦ ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ Ἱερῷ Ναῷ Εὐαγγελιστρίας τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης
Παρασκευῆς, τήν 26ην Ἀπριλίου 2019 καί ὥραν 7:00 μ.μ. Ἡ ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου θά γίνῃ περί ὥραν 9:00 μ.μ.

2. Εἰς τήν Ἀκολουθίαν τῆς Ἀναστάσεως, τελεσθησομένην ἐν τῷ Νέῳ Ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, περί τό μεσονύκτιον ( 11:45 μ.μ. ) τοῦ Μεγάλου
Σαββάτου τήν 27ην Ἀπριλίου 2019.

3. Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Ἀγάπης, τελεσθησόμενον ἐπίσης εἰς τόν Νέον Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τήν Κυριακήν τοῦ Πάσχα 28ην Ἀπριλίου 2019 καί ὥραν 6:00 μ.μ.

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE