Χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα η ανανέωση αδειών στις λαϊκές αγορές

∆εν απαιτείται πλέον ασφαλιστική ενηµερότητα για την ανανέωση των αδειών παραγωγών-πωλητών λαϊκών αγορών σύµφωνα µε διάταξη του σχετικού νόµου (ν. 4582/2018, άρθρο 84) που ψηφίστηκε πρόσφατα και µε τη οποία υιοθετείται ουσιαστικά η πρόταση του Συνηγόρου προς το αρµόδιο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

Επιπρόσθετα, βάσει της ίδιας ρύθµισης, δεν απαιτείται πλέον φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα για τη θεώρηση των αδειών πωλητών υπαίθριου εµπορίου.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος είχε προτείνει την τροποποίηση του ν. 4497/2017 (άρθρα 9και 11), επισηµαίνοντας ότι το δικαίωµα έκδοσης ή ανανέωσης των επαγγελµατικών αδειών υπαίθριου εµπορίου, δεν επιτρέπεται να εξαρτάται από προϋποθέσεις που µπορούν να αποκλείσουν πρόσωπα µε οφειλές στο ∆ηµόσιο από την εργασία της επιλογής τους.Η Ανεξάρτητη Αρχή είχε τονίσει ότι έτσι παραβιάζεται το δικαίωµα ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.

Είχε επίσης επισηµάνει ότι η προάσπιση των δηµοσιονοµικών συµφερόντων του ∆ηµοσίου δεν µπορεί να φτάνει µέχρι τον περιορισµό ή αποκλεισµό του συνταγµατικά κατοχυρωµένου δικαιώµατος στην εργασία.Το άρθρο 84 του ν. 4582/2018 τροποποίησε τις σχετικές διατάξεις του ν. 4479/2017 υιοθετώντας τις προτάσεις του Συνηγόρου

  1. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
  2. LIFE STYLE